بورس

آغاز عرضه فیدلیتی در بورس/چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

تاریخ عرضه نام کالا تالار ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ گوگرد گرانوله تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ روغن پایه ۱۸۰N تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ روغن پایه SN۵۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ روغن پایه SN۱۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ PDA TAR تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ روغن پایه SN۶۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ روغن پایه برائت استاک تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۳SP تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ورق قلع اندود تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ شمش بلوم طول کوتاه (۱۵۰*۱۵۰)۳sp تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ شمش بلوم (۱۲۰*۱۲۰)۵SP تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ مس مفتول تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ شمش آلیاژ ADC۱۲ تالار صنعتی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان سفید / کیسه ۵۰ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان سفید / کیسه ۲۵ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان سفید / کیسه ۲۰ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان سفید / کیسه ۴۰ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان تیپ ۵ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان پوزولانی ویژه تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان سفید تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان کامپوزیت PCC/کیسه ۵۰ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان مرکب / کیسه ۵۰ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان پرتلند آهکی تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان بنایی (MC)/کیسه ۵۰ تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سیمان پوزولانی تالار سیمان ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ فیدلیتی ۷ نفره سفید تالار خودرو ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ فیدلیتی ۷ نفره مشکی تالار خودرو ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ تختال C تالار حراج باز ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پودر پلی وینیل کراید EP۴۵۰ تالار حراج باز ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ وکیوم باتوم تالار حراج باز ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سولفور مولیبدن تالار حراج باز ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴ تالار حراج باز ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی وینیل کلراید S۶۵ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی وینیل کلراید S۶۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ نخ پلی استر مشکی DDB۲۵۰D۴۸FAA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی EPX۳۱۳۰UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی EPX۵۴۸T تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۰R تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی RPX۳۴۵S تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۵S تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن RP۲۷۰G تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰L تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰G تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۰J تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی HP۵۰۰M تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی PNR۲۳۰C تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۵J تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ نخ پلی استر SD۴۸۵D۹۶FAA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی ZH۵۱۰L تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۰۰M تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن فیلم ZH۵۲۵J تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ نخ پلی استر ۹۶F۵۶۰DTA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ نخ پلی استر ۴۸F۲۸۰DTA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ نخ پلی استر SD۲۵۰D۴۸FAA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۲R تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۰J تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی وینیل کلراید S۵۷ تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XL تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی RG۳۲۱۲E تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰C تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی ZR۳۴۰R تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی ZB۳۳۲C تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی ZB۵۴۸R تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن فیلم RG۱۱۰۴K تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XK تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی EP۳۱۳۰UV تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی C۳۰S تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن نساجی Z۳۰G تالار پتروشیمی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی MR۲۳۰C تالار پتروشیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا