بورس

چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

تاریخ عرضه نام کالا تالار عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه حداقل عرضه واحد ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B۰۴ تالار پتروشیمی پتروشیمی لرستان ۱۶۰ ۱۶ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ سود کاستیک تالار پتروشیمی پتروشیمی اروند ۸,۰۰۰ ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پارازایلین تالار پتروشیمی پتروشیمی اصفهان ۷۰۰ ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پارازایلین تالار پتروشیمی پتروشیمی نوری ۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B۰۲ تالار پتروشیمی پتروشیمی لرستان ۱۶۰ ۱۶ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی پروپیلن فیلم RP۱۲۰L تالار پتروشیمی پلی پروپیلن جم ۸۸ ۲۲ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC تالار پتروشیمی پتروشیمی خوزستان ۱۱۵ ۸ ۸۸۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی کربنات ۱۰۱۲UR تالار پتروشیمی پتروشیمی خوزستان ۶۴ ۱۰ ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اوره گرانول تالار پتروشیمی کود شیمیایی اوره لردگان ۱,۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اپوکسی رزین مایع E۰۶ SPL تالار پتروشیمی پتروشیمی خوزستان ۹۵ ۸ ۸۸۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E۱X۷۵LC تالار پتروشیمی پتروشیمی خوزستان ۱۱۵ ۸ ۸۸۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آلیاژ پلی کربنات ABS تالار پتروشیمی پتروشیمی خوزستان ۳۲ ۱۶ ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه تالار پتروشیمی پتروشیمی خوزستان ۳۲ ۱۶ ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آلیاژ پلی کربنات LED تالار پتروشیمی پتروشیمی خوزستان ۳۲ ۱۶ ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی کربنات W۱ تالار پتروشیمی پتروشیمی خوزستان ۳۲ ۱۶ ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی کربنات ۰۴۰۷UR تالار پتروشیمی پتروشیمی خوزستان ۶۴ ۱۰ ۱۲۵۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آمونیاک (مایع) تالار پتروشیمی کود شیمیایی اوره لردگان ۲۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ انیدرید فتالیک تالار پتروشیمی پتروشیمی فارابی ۱۱۰ ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ تالار پتروشیمی صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸۰۰ ۱۰ ۱۲۶۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۱۶۰ ۱۰ ۱۲۶۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ۳۲۰ ۱۰ ۱۲۶۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ انیدرید فتالیک تالار پتروشیمی پتروشیمی فارابی ۱۱۰ ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اوره گرانول تالار پتروشیمی پتروشیمی پردیس ۱,۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک تالار پتروشیمی پتروشیمی کارون ۴۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP۶۰۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی کارون ۲۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آمونیاک (مایع) تالار پتروشیمی صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۵۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اسید نیتریک تالار پتروشیمی پتروشیمی کارون ۲۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اوره گرانول تالار پتروشیمی صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱,۵۰۰ ۲۵ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی وینیل کلراید S۷۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی آبادان ۲۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی استایرن انبساطی R۲۰۰ تالار پتروشیمی توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی وینیل کلراید S۵۷ تالار پتروشیمی پتروشیمی آبادان ۲۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی استایرن انبساطی نسوز F۲۰۰ تالار پتروشیمی توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی استایرن انبساطی نسوز F۱۰۰ تالار پتروشیمی توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۴۵۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی استایرن انبساطی نسوز F۴۰۰ تالار پتروشیمی توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۵۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آمونیاک (مایع) تالار پتروشیمی پتروشیمی شیراز ۴۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آمونیاک (گاز) تالار پتروشیمی پتروشیمی شیراز ۳۰۰ ۵ ۱۸۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اوره پریل تالار پتروشیمی پتروشیمی شیراز ۹۵۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ منو اتانول آمین تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۱۱۲ ۱۰ ۸۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تری اتانول آمین تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۸۸ ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تری اتانول آمین تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۷۰ ۱۰ ۹۲۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آمونیاک (مایع) تالار پتروشیمی پتروشیمی خراسان ۵۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اوره پریل تالار پتروشیمی پتروشیمی خراسان ۶۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اوره گرانول تالار پتروشیمی پتروشیمی رازی ۶۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اسید نیتریک تالار پتروشیمی پتروشیمی شیراز ۵۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ کود مایع ازته تالار پتروشیمی پتروشیمی شیراز ۵۰ ۱۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۲۸۸ ۱۶ ۱۲۶۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پلی پروپیلن شیمیایی RP۲۱۰G تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ منو اتانول آمین تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۲۲ ۱۱ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز معدنی سنگ آهن اک کهور ۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ سنگ آهن دانه بندی تالار حراج باز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز معدنی و صنعتی گل گهر ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز معدنی و صنعتی چادر ملو ۳۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز توسعه‌ی معدنی و صنعتی صبانور ۲۳,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز مهندسی فکور صنعت تهران ۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد ۳۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ سنگ آهن دانه بندی تالار حراج باز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ سنگ آهن دانه بندی تالار حراج باز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت شیراز ۱۵,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت تبریز ۸,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تیرآهن ۲۰و۲۲ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۴۱۴ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تیرآهن ۲۴ و ۳۰ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۵۰۶ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تیرآهن ۲۴ تا ۳۰ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۹۸۹ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تیرآهن طول کوتاه ۲۰ و ۲۲ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۲۰۷ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تیرآهن طول کوتاه ۲۴ تا ۳۰ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۳۲۲ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ میلگرد کلاف ۵.۵ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۱۰۰ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ میلگرد کلاف ۶.۵ تالار صنعتی ذوب آهن اصفهان ۱۰۰ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ میلگرد کلاف ۶.۵ تالار صنعتی مجتمع فولاد الیگودرز ۲۴۰ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ میلگرد کلاف ۶.۵ تالار صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲,۲۰۰ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)A۵۷۲Gr۵۰ تالار صنعتی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۱,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گندله سنگ آهن تالار صنعتی سنگ آهن مرکزی ایران ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ تالار صنعتی غلتک سازان سپاهان ۲,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ تالار صنعتی پردیس صنعت زنده رود ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ تالار صنعتی پردیس صنعت زنده رود ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گندله سنگ آهن تالار صنعتی توسعه‌ی معدنی و صنعتی صبانور ۵۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گندله سنگ آهن تالار صنعتی فولاد سیرجان ایرانیان ۳۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آهن اسفنجی تالار صنعتی آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ تالار صنعتی فولاد خوزستان ۱۵,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آهن اسفنجی تالار صنعتی معدنی و صنعتی چادر ملو ۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ناودانی ۸ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز ۲۰۰ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گندله سنگ آهن تالار صنعتی فولاد زرند ایرانیان ۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ناودانی ۱۴ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز ۵۰ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گندله سنگ آهن تالار صنعتی سنگ آهن گهر زمین ۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گندله سنگ آهن تالار صنعتی معدنی و صنعتی چادر ملو ۳۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گندله سنگ آهن تالار صنعتی معدنی و صنعتی گل گهر ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آهن اسفنجی تالار صنعتی توسعه آهن و فولاد گل گهر ۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آهن اسفنجی تالار صنعتی احیا استیل فولاد بافت ۱۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آهن اسفنجی تالار صنعتی احیا استیل فولاد بافت ۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)SG۲ تالار صنعتی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۲,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SWRY تالار صنعتی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۳,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ تالار صنعتی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ۱۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آهن اسفنجی تالار صنعتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آهن اسفنجی تالار صنعتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گندله سنگ آهن تالار صنعتی فولاد بوتیای ایرانیان ۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ تالار صنعتی گروه صنعتی پارس بوتیل یزد ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۷۰CR۲ تالار صنعتی کاوه فولاد آریا ۱,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)R۸ تالار صنعتی مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس ۴۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۸۰*۱۸۰)۷۰CR۲ تالار صنعتی کاوه فولاد آریا ۱,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی فولاد ناب تبریز ۲۰۰ ۴۴ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آهن اسفنجی تالار صنعتی فولاد غدیر نی ریز ۱۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آهن اسفنجی تالار صنعتی پارس فولاد سبزوار ۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گندله سنگ آهن تالار صنعتی صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ تالار صنعتی مجتمع فولاد خراسان ۲,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آهن اسفنجی تالار صنعتی مجتمع فولاد خراسان ۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ تالار صنعتی گروه صنعتی پارس بوتیل یزد ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۱SP تالار صنعتی فولاد کاوه جنوب کیش ۲۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ PDA TAR تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۱,۳۰۰ ۲۶ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ قیر PG۶۴۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۵۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۱,۵۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ قیر PG۷۰۱۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۲۵ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ قیر PG۵۸۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ سلاپس واکس تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت بندرعباس ۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تبریز ۱,۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تبریز ۳,۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ کیلوگرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا